X
تبلیغات
زولا

قوانین طلایی همسرداری برای مردان


قانون طلایی اول: باید زنی داشته
باشید که در کارهای خانه کمک کند،
خوب آشپزی کند، گردگیری کند...


بقیه در ادامه مطلب...


قانون طلایی دوم: باید زنی داشته
باشید که سرگرمتان کند، شما را
بخنداند، باعث فراموشی غصه شود...


قانون طلایی سوم: باید زنی داشته
باشید که بتوانید به او اطمینان
کنید و مطمئن باشید هیچوقت به شما
دروغ نمیگوید...


قانون طلایی چهارم: باید زنی
داشته باشید که در کنارش به آرامش
برسید و از بودن با او لذت ببرید...

قانون طلایی پنجم: خیلی خیلی مهم
است که این چهار زن از وجود یکدیگربیخبر باشند