X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

از هر چه آسمانی نیست ... که اتفاقات خوب تنها وقتی می رسند که قلب تو


آسمانی استبقیه در ادامه مطلب...

از هر چه آسمانی نیست ... که اتفاقات خوب تنها وقتی می رسند که قلب تو


آسمانی است


... و این قانون جذب است، ... سری است از اساسی ترین اسرار کیهان ... که


هر چیزی مشابه خود را به خود می کشد ...


و تو در سراسر زندگی تنها شاهد رویدادها، آدم ها و اشیایی هستی که به خود


جذب کرده ای.


انرژی افکار و کلمات تو در سراسر کیهان منتشر می شوند و مشابه خود را به


سوی تو می کشند.


هر چه توجه بیشتری به آنها داشته باشی موج نیرومند تری را در کیهان منتشر


می کنی و بیشتر جذب می کنی، چه خیر باشد و


چه شر ...


پاک شو از آنچه نمی خواهی و لبریز شو از آنچه که می خواهی ...


که آن کس که به موهبت ها می اندیشد هر لحظه بیشتر می گیرد


و آن کس که از نیکی و نیک خواهی لبریز است جز آن نمی بیند ...


و آن که از عشق و خدمت دریغ نمی کند، جهان را به دوستی و خدمت گرفته


است ...


فقط برای سه روز گاهی به این نکته اندیشه کن، که اتفاقات خوب تنها وقتی از


راه می رسند که قلبت را پاک کرده ای ... و در


گذشته ات، ببین که بارها چنین بوده ... و می بینی که بارها چنین خواهد بود