برای این که بدانید زمان چقدر ارزش دارد
برای اینکه بدانیدده سال چقدر ارزش دارداز یک سالخورده بپرسید.

 

 

برای اینکه بدانیدچهارسال چقدر ارزش دارداز یک فارغ التحصیل دانشگاه  بپرسید.

 

 

 

بقیه در ادامه مطلب...برای اینکه بدانیدیک سال چقدر ارزش دارداز یک دانش آموز دوره دبیرستان بپرسید.


 

 

برای اینکه بدانیدنه ماه چقدر ارزش دارداز مادری که نوزاد سالمی بدنیا آورده بپرسید.

 

 


برای اینکه بدانیدیک ماه چقدر ارزش دارداز مادری که نوزاد نارس بدنیا آورده بپرسید.

 برای اینکه بدانیدیک هفته چقدر ارزش دارداز سردبیر یک هفته نامه بپرسید.

 

برای اینکه بدانیدیک ساعت  چقدر ارزش دارداز دوستی که منتظرش گذاشته اید بپرسید.

 

برای اینکه بدانیدیک دقیقه چقدر ارزش دارداز کسیکه از هواپیما یا قطار جا مانده بپرسید.

 


برای اینکه بدانیدیک ثانیه چقدر ارزش دارداز کسیکه از تصادف جان سالم بدر برده بپرسید.

 برای اینکه بدانیدیک هزارم ثانیه  چقدر ارزش دارداز کسیکه مدال المپیک گرفته بپرسید.