پشه گفت: اوهوی! چرا نشستی؟ گله رفت! جا می‌مونیا!
گوسفند گفت: برورحوصله ندارم، تو چی می‌فهمی!؟...


بقیه در ادامه مطلب...


پشه گفت: اوهوی! چرا نشستی؟ گله رفت! جا می‌مونیا!
گوسفند گفت: برورحوصله ندارم، تو چی می‌فهمی!؟
پشه گفت: درست صحبت کن! شاید ریز باشم ولی وقتی می‌رم تو آسمون چند برابر هیکل بی خاصیت تو رو می‌بینم. اما تو چی؟! به زور یه متر جلوتر رو می‌بینی.
گوسفند گفت: در عوض من آزارم به کسی نمی‌رسه، اما تو چی!؟مثل دراکولا خون مردم رو می‌خوری.
پشه گفت: من در حد نانو لیتر خون می‌خورم که اون هم هیچ تفاوت معناداری در حجم خون یک نفر به‌وجود نمی‌یاره.
گوسفند گفت: اختلاف معنادار دیگه چیه؟
پشه گفت: حالا من نمی فهمم یا تو؟! برای مثال بین خوندن از روی جزوه‌ای که یک لیوان چای روش برگشته باشه با خوندن از روی جزوه ای که یک لیوان چای روش برنگشته باشه اختلاف معنا داری وجود نداره. گرفتی؟
گوسفند: ها؟
پشه:...ولش کن، بگذریم. حالا بگو ببینم ناهار چی دارید؟
گوسفند: مرغ و جوجه.
پشه: یعنی هم مرغ، هم جوجه؟
گوسفند: هردوتاش هست ولی باید یکیشو انتخاب کنیم.
پشه: اونوقت اختلاف معنادار بین این دوتا چی هست؟...منظورم اینه که چه فرقی با هم دارن؟
گوسفند: دیدی گفتم نمی‌فهمی خب معلومه دیگه! کیشون می‌گه جیک-جیک، اون یکی می‌گه قد -قد